Hökumət-Vətəndaş Cəmiyyəti Dialoqu Platformasının əsasnaməsi

01/05/2018 [18:05] - Açıq hökümət (377)Açıq Hökumətin Təşviqinə Dair Hökumət -Vətəndaş Cəmiyyəti Dialoqu Platformasının
ƏSASNAMƏSİ təsdiqlənib.

1. Ümumi müddəalar

1.1. Açıq Hökumətin Təşviqinə Dair Hökumət-Vətəndaş Cəmiyyəti Dialoqu Platforması (bundan
sonra “Platforma” adlandırılacaq) “Açıq Hökumət" Tərəfdaşlığı Təşəbbüsünün Azərbaycanda
tətbiqinə hərtərəfli dəstək verilməsi, dövlət orqanlarının fəaliyyətində şəffaflığın və açıq
hökumət prinsiplərinin tətbiq edilməsi, bu təşəbbüsün Azərbaycanda tətbiqinə ictimai nəzarətin
təmin edilməsi, habelə hökumət-vətəndaş cəmiyyəti dialoqunun inkişaf etdirilməsi məqsədilə
yaradılır və fəaliyyət göstərir.
1.2. Platforma öz fəaliyyətində şəffaflıq, obyektivlik, peşəkarlıq və əməkdaşlığa açıqlıq prinsiplərinə
əsaslanır.
1.3. Platformanın qısa adı: AHT Dialoq Platforması
1.4. Platforma Bakı şəhəri ... ünvanda yerləşir.

2. Platformanın fəaliyyət istiqamətləri

2.1. Platforma aşağıdakı istiqamətlərdə fəaliyyət göstərir:
2.1.1. Açıq Hökumət Tərəfdaşlığı Təşəbbüsünün Azərbaycanda tətbiqi üzrə hökumətlə vətəndaş
cəmiyyətinin birgə fəaliyyətinin gücləndirilməsi;
2.1.2. “Açıq Hökumət” Tərəfdaşlığı Təşəbbüsü çərçivəsində vətəndaş cəmiyyəti
tərəfindən hökumətin həyata keçirdiyi fəaliyyətlərin monitorinqinin aparılması;
2.1.3. Dövlət orqanlarının fəaliyyətində şəffaflığın və hesabatlığın artırılması üçün ictimai nəzarətin
gücləndirilməsi və elektron hökumətin təşviqi;
2.1.4. Açıq hökumətin təşviqinə dair beynəlxalq sənədlərin, öhdəliklərin öyrənilməsi beynəlxalq
təcrübənin tətbiq olunnması üzrə fəaliyyətin həyata keçirilməsi;
2.1.5. Açıq Hökumətin tətbiqi mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi və yaxşılaşdırılması üçün
hökumət üçün təkliflərin hazırlanması;
2.1.6. Açıq Hökumətin təşviqinə dair digər ölkələrin vətəndaş cəmiyyəti platformaları ilə əlaqələrin
qurulması və inkişaf etdirilməsi;
2.1.7. Vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının fəaliyyətindəki çətinliklərin aradan qaldırılmasına və
ümumilikdə vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı və onun fəaliyyətinin müxtəlif səviyyələrdə dövlət
orqanları tərəfindən dəstəklənməsinə nail olunması;
2.1.8. Mədən hasilatından əldə edilən gəlirlərə və onların istifadəsinə ictimai nəzarətin həyata
keçirilməsi;
2.1.9. Platforma üzvü olan vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları tərəfindən “Açıq Hökümət” Tərəfdaşlığı
Təşəbbüsündə Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyətinin təmsil edilməsi;
2.1.10. Təşəbbüsdə maraqlı olan dövlət orqanları, vətəndaş cəmiyyəti institutları və beynəlxalq
təşkilatlarla, habelə özəl sektor təmsilçiləri ilə əməkdaşlıq və məsləhətləşmələrin aparılması.
2
2.2. Platforma fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq:
2.2.1. Hökumət, vətəndaş cəmiyyəti və beynəlxalq təşkilatlarla müzakirələr aparır;
2.2.2. Konfranslar təşkil edir, təkliflər və hesabatlarla çıxış edir;
2.2.3. Yerli və beynəlxaq təşkilatlarda təmsil olunur, tədbirlərdə iştirak edir;
2.2.4. Fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq digər fəaliyyətləri həyata keçirir.

3. Platformada üzvlük

3.1. Platformada üzvlük açıqdır. Bu təşəbbüsü dəstəkləyən vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları, parlament
və hökumət nümayəndələri Platformaya üzv ola bilər. Platformada üzvlük
könüllüdür. Platformanın bütün üzvləri bərabər hüquqlara malikdirlər və bərabər vəzifələr
daşıyırlar.
3.2. Platformanın üzvü olan təşkilatı Platformada onun rəhbəri və ya təşkilatın səlahiyyətli orqanının
onun adından çıxış etmək hüququ verilmiş nümayəndəsi təmsil edir.
3.3. Platformanın üzvlərinin aşağıdakı hüquqları vardır:
3.3.1. Platformanın idarəetmə orqanlarına seçmək, seçilmək, onun strukturlarında təmsil olunmaq;
3.3.2. Platformanın fəaliyyətində iştirak etmək, təklifllər vermək;
3.3.3. Platformanın və onun idarəetmə orqanlarının fəaliyyəti barədə məlumat almaq;
3.3.4. Platformanın fəaliyyəti ilə bağlı digər hüquqları həyata keçirmək.
3.4. Platformanın üzvləri aşağıdakı vəzifələri daşıyırlar:
3.4.1. Platformanın Əsasnaməsinə əməl emək, onun seçkili orqanlarının qərarlarına hörmətlə
yanaşmaq və ona əməl etmək;
3.4.2. Platformanın nüfuzuna xələl gətirən hərəkətlərə yol verməmək, etik davranış qaydalarına əməl
etmək;
3.4.3. Platformadakı fəaliyyətindən sui-istifadə etməmək və siyasi məqsədlər üçün istifadə etməmək;
3.5. Platformanın üzvü bu Əsasnamənin 3.4.1., 3.4.2. və 3.4.3.-cü bəndlərində nəzərdə tutulan
əməllərə yol verdikdə onun barəsində Təftiş Qrupunun Rəyi əsasında aşağıdakı intizam tənbeh
tədbirlərindən biri tətbiq edilir:
3.5.1. Xəbərdarlıq;
3.5.2. Platformada üzvlüyün dayandırılması;
3.5.3. Platforma üzvlüyündən xaric etmə.
3.6. Platforma üzvü ardıcıl olaraq 2 dəfədən çox üzürsüz səbəbdən Platformanın iclaslarında iştirak
etmədikdə Platforma üzvlüyündən xaric edilə bilər.
3.7. Platformanın üzvü “Platforma üzvlüyündən xaric etmə” barədə qərardan Platformanın Təftiş
Qrupuna və məhkəməyə şikayət verə bilər.

4. Platformanın idarə olunması

4.1. Platforma öz fəaliyyətini bir qayda olaraq iclaslar formasında həyata keçirir. İclaslarda aşağıdakı
məsələlər üzrə qərarlar qəbul edilir. 
4.1.1. Platformanın Əsasnaməsinin qəbulu və ona dəyişikliklər edilməsi;
4.1.2. Platformanın cari fəaliyyət istiqamətlərinin müəyyən edilməsi;
4.1.3. Platformanın əmlakının formalaşma və istifadə prinsiplərinin müəyyən edilməsi;
4.1.4. İdarə Heyəti formalaşdırılanadək Platformaya üzvlərin qəbul edilməsi və üzvlər barəsində
intizam tənbeh tədbirinin tətbiq edilməsi;
4.1.5.Platformanın İdarə Heyətinin, Koordinatorunun və Təftiş Qrupunun seçilməsi və onların illik
hesabatlarının təsdiq edilməsi;
4.1.6. Platformanın yenidən təşkili və ləğv edilməsi;
4.1.7. Platformada üzvlük haqqının müəyyən edilməsi;
4.1.8. Platformanın məqsədlərinə və fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun digər səlahiyyətlərin həyata
keçirilməsi.
4.2. Platformanın iclasları ayda bir dəfədən az olmayaraq Platformanın Koordinatoru tərəfindən
çağırılır. Platformanın iclası və onun gündəliyi barədə üzvlərə ən azı bir həftə əvvəl məlumat
verilir.
4.3. Platformanın növbədənkənar iclasları Platforma üzvlərinin 2/3 hissəsinin tələbi ilə Platformanın
Koordinatoru tərəfindən çağırılır. Platformanın növbədənkənar iclası və onun gündəliyi barədə
üzvlərə ən azı üç gün əvvəl məlumat verilir.
4.4. Platformanın iclasları yazılı qaydada protokollaşdırılır və tanış olmaları üçün elektron qaydada
üzvlər arasında yayılır.
4.5. Platformanın İdarə Heyəti:
4.5.1.Platformanın cari fəaliyyəti ilə bağlı məsələləri müzakirə edir və iş planını qəbul edir;
4.5.2.Platformanın məqsəd və fəaliyyətlərinə müvafiq işçi qrupları təşkil edir;
4.5.3.Platformaya üzv qəbul edir və üzvlər barəsində intizam tənbeh tədbiri tətbiq edir;
4.5.4. Platformanın iclaslarının müstəsna səlahiyyətlərinə aid olmayan digər səlahiyyətləri həyata
keçirir.
4.6. İdarə Heyətinin iclasları yazılı qaydada protokollaşdırılır və tanış olmaları üçün elektron
qaydada İdarə Heyəti üzvlərinə göndərilir.
4.7. Platformanın iclasları və Platformanın İdarə Heyətinin iclasları üzvlərin yarısı iştirak etdikdə
səlahiyyətlidir və qərarlar iştirak edənlərin yarıdan çoxunun səs çoxluğu ilə qəbul edilir.
4.8. Platformanın fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi Platformanın Koordinatoru tərəfindən həyata
keçirilir.
4.9. Platformanın Koordinatoru:
4.9.1.Platformanı təmsil edir və onun adından çıxış edir;
4.9.2.Platformanın fəaliyyətini əlaqələndirir, bu Əsasnamənin 2.2. bəndi ilə müəyyən edilən
fəaliyyətlərin həyata keçirilməsini və bu Əsasnamənin 6.2. bəndinə əsasən yaradılan
Platformanın struktur bölmələri və digər qurumların fəaliyyətini təmin və təşkil edir;
4.9.3.Platformaya daxil olan müraciətləri araşdırır və cavablandırır;
4.9.4. Platformanın və Platformanın İdarə Heyətinin iclalarını təşkil edir və iclaslara sədrlik edir;
4
4.9.5.Platformanın fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təklifləri Platformaya təqdim edir;
4.9.6.Platformanın qəbul etdiyi qərarların icrası ilə əlaqədar müvafiq tədbirlər görür;
4.9.7.Platformanın fəaliyyəti barədə hesabatlar hazırlayır.
4.10. Platformanın Koordinatorunun, Təftiş Qrupunun və İdarə Heyətinin səlahiyyət müddəti üç ildr.
4.11. Platformanın və Platforma üzvlərinin fəaliyyətlərinin Platformanın Əsasnaməsinə uyğun
olmasına, habelə Platformanın maliyyə fəaliyyətinə nəzarəti Platformanın Təftiş Qrupu həyata
keçirir.
4.12. Platformanın Idarə Heyətinin və Təftiş Qrupunun say tərkibi Platformann iclası tərəfindən
müəyyən edilir.
4.13. Platformanın İdarə Heyəti Platforma üzvlərinin sayı əllidən çox olduqda formalaşdırılır. Bu
halda Platformanın iclasları üç ayda bir dəfədən az olmayaraq keçirilir.

5. Yekun müddəalar

5.1. Platformanın fəаliyyəti qrаntlаr, iаnələr, üzvlük haqları və qanunla qadağan edilməyən digər
vəsaitlər (tехniki vаsitələr, yеr və sаir) hеsаbınа mаliyyələşdirilir.
5.2. Bu Əsasnaməyə dəyişikliklər, Platformanın fəaliyyətinə xitam verilməsi, Platforma üzvlüyünə
qəbul və üzvlükdən xaric etmə barədə qərarlar Platforma üzvlərinin yarıdan çox səs çoxluğu ilə
qəbul edilir.
5.3. Platformanın iclaslarında işçi qaydada Platformanın struktur bölmələri və digər qurumları
yaradıla bilər.
5.4. Platformanın fəaliyyətinə xitam verilməsi qanunvericiliyə uyğun olaraq həyata keçirilir.
Sumqayıtda avtobus qəzası: yaralananların sayı 42-yə çatıb-yenilənib
Novella Cəfəroğlu: Bu dəfə Əli İnsanov, Taleh Bağırzadə kimi şəxslər də azadlığa çıxa bilər
Bayıl sürüşmə zonasında 98 ev söküləcək
İlham Əliyev sərəncam imzaladı
Mustafa Hacılıya hökm oxundu
Xəbər lenti
22/02/2019 [01:14]:
Sumqayıtda avtobus qəzası: yaralananların sayı 42-yə çatıb-yenilənib
21/02/2019 [23:41]:
Novella Cəfəroğlu: Bu dəfə Əli İnsanov, Taleh Bağırzadə kimi şəxslər də azadlığa çıxa bilər
21/02/2019 [22:36]:
Çempionlar Liqasında həftənin rəmzi komandası
21/02/2019 [21:22]:
Türkiyəli deputatlar Bakı Atatürk Liseyində olub
21/02/2019 [20:17]:
Bayıl sürüşmə zonasında 98 ev söküləcək
21/02/2019 [19:28]:
Nazarbayev Qazaxıstan hökumətini istefaya göndərib
21/02/2019 [18:37]:
Azərbaycanda daha bir xəbər telekanalı açıla bilər
21/02/2019 [17:32]:
İlham Əliyev sərəncam imzaladı
21/02/2019 [16:46]:
Deputat: “Hökumət problemli kreditlərlə bağlı qərar verəcək”
21/02/2019 [15:43]:
Fevralın 22-ə hava proqnozu
21/02/2019 [14:52]:
Azərbaycanda tikintiyə icazə verilməsi elektronlaşdırıldı
21/02/2019 [14:17]:
Mustafa Hacılıya hökm oxundu
21/02/2019 [13:44]:
İlham Əliyev ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərini qəbul edib
21/02/2019 [13:02]:
Alimlər xəbərdarlıq edir: "Depressiya beyini 10 il tez qocaldır"
21/02/2019 [11:33]:
Ermənistanda baş nazirin keçmiş müavininin həbsi tələb edildi
21/02/2019 [09:59]:
Paşinyan həmsədrlərlə Qarabağ münaqişəsini müzakirə edib
21/02/2019 [00:39]:
Türkiyədə güclü zəlzələ: Xalq küçələrə axışdı
20/02/2019 [23:19]:
Azərbaycan əhalisinin banklardakı pulu 8 milyard manatı ötüb
20/02/2019 [22:28]:
ATƏT sədrinin Azərbaycana səfərinin tarixi açıqlandı
20/02/2019 [21:47]:
Ukraynada parka Müslüm Maqomayevin adı veriləcək
20/02/2019 [21:36]:
Müxalifətin mitinqinə icazə verilmədi
20/02/2019 [20:43]:
Azərbaycanda 106 nəfər qızılcaya yoluxub
20/02/2019 [19:38]:
Türkiyədə ardıcıl şəkildə planlaşdırılan terror aktlarının qarşısı alınıb
20/02/2019 [18:19]:
Bakı-İstanbul təyyarəsi Ankaraya məcburi eniş etdi
20/02/2019 [17:26]:
Azərbaycan şəkər idxalını kəskin artırıb
Bütün xəbərlər...
Həftənin ən çox oxunanları
Kəmaləddin Heydərov bankını satdı - təfsilat
Türkiyədə güclü zəlzələ: Xalq küçələrə axışdı
Deputat: İnanmazdım ki, Naxçıvanda bu qədər tərbiyəsiz adamlar nazir postu tuta bilərlər
Gənclər təşkilatları Prezidentə müraciət etdi: “Xahiş edirik, bu dəyişikliyi ləğv edin”
Beynəlxalq Bankdan milyonları götürmək üçün şirkətləri kimlər yaradıb?
Nazir 58 nəfəri işdən çıxartdı - siyahı
Müxalifət yeni mitinqin elanını verdi
Rüstəm İbrahimbəyovu Bakıda təntənəli şəkildə qarşıladılar - fotolar
Hava kəskin dəyişəcək- Nazirlik proqnozu açıqladı
Prezident Polad Bülbüloğluna tapşırıq verdi
İstiqlal.az-ın arxivi
"İstiqlal.az"
Xəbər Portalı
e-mail: istiqlal.mmc@gmail.com
Copyright©2013 "İstiqlal.az" MMC
Materiallardan istifadə zamanı
www.istiqlal.az saytına
istinad zəruridir
X

Bəyənin və "İstiqlal.az"-ı Facebook lovhənizdən izləyin