Hökumət-Vətəndaş Cəmiyyəti Dialoqu Platformasının əsasnaməsi

01/05/2018 [18:05] - Açıq hökümət (118)Açıq Hökumətin Təşviqinə Dair Hökumət -Vətəndaş Cəmiyyəti Dialoqu Platformasının
ƏSASNAMƏSİ təsdiqlənib.

1. Ümumi müddəalar

1.1. Açıq Hökumətin Təşviqinə Dair Hökumət-Vətəndaş Cəmiyyəti Dialoqu Platforması (bundan
sonra “Platforma” adlandırılacaq) “Açıq Hökumət" Tərəfdaşlığı Təşəbbüsünün Azərbaycanda
tətbiqinə hərtərəfli dəstək verilməsi, dövlət orqanlarının fəaliyyətində şəffaflığın və açıq
hökumət prinsiplərinin tətbiq edilməsi, bu təşəbbüsün Azərbaycanda tətbiqinə ictimai nəzarətin
təmin edilməsi, habelə hökumət-vətəndaş cəmiyyəti dialoqunun inkişaf etdirilməsi məqsədilə
yaradılır və fəaliyyət göstərir.
1.2. Platforma öz fəaliyyətində şəffaflıq, obyektivlik, peşəkarlıq və əməkdaşlığa açıqlıq prinsiplərinə
əsaslanır.
1.3. Platformanın qısa adı: AHT Dialoq Platforması
1.4. Platforma Bakı şəhəri ... ünvanda yerləşir.

2. Platformanın fəaliyyət istiqamətləri

2.1. Platforma aşağıdakı istiqamətlərdə fəaliyyət göstərir:
2.1.1. Açıq Hökumət Tərəfdaşlığı Təşəbbüsünün Azərbaycanda tətbiqi üzrə hökumətlə vətəndaş
cəmiyyətinin birgə fəaliyyətinin gücləndirilməsi;
2.1.2. “Açıq Hökumət” Tərəfdaşlığı Təşəbbüsü çərçivəsində vətəndaş cəmiyyəti
tərəfindən hökumətin həyata keçirdiyi fəaliyyətlərin monitorinqinin aparılması;
2.1.3. Dövlət orqanlarının fəaliyyətində şəffaflığın və hesabatlığın artırılması üçün ictimai nəzarətin
gücləndirilməsi və elektron hökumətin təşviqi;
2.1.4. Açıq hökumətin təşviqinə dair beynəlxalq sənədlərin, öhdəliklərin öyrənilməsi beynəlxalq
təcrübənin tətbiq olunnması üzrə fəaliyyətin həyata keçirilməsi;
2.1.5. Açıq Hökumətin tətbiqi mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi və yaxşılaşdırılması üçün
hökumət üçün təkliflərin hazırlanması;
2.1.6. Açıq Hökumətin təşviqinə dair digər ölkələrin vətəndaş cəmiyyəti platformaları ilə əlaqələrin
qurulması və inkişaf etdirilməsi;
2.1.7. Vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının fəaliyyətindəki çətinliklərin aradan qaldırılmasına və
ümumilikdə vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı və onun fəaliyyətinin müxtəlif səviyyələrdə dövlət
orqanları tərəfindən dəstəklənməsinə nail olunması;
2.1.8. Mədən hasilatından əldə edilən gəlirlərə və onların istifadəsinə ictimai nəzarətin həyata
keçirilməsi;
2.1.9. Platforma üzvü olan vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları tərəfindən “Açıq Hökümət” Tərəfdaşlığı
Təşəbbüsündə Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyətinin təmsil edilməsi;
2.1.10. Təşəbbüsdə maraqlı olan dövlət orqanları, vətəndaş cəmiyyəti institutları və beynəlxalq
təşkilatlarla, habelə özəl sektor təmsilçiləri ilə əməkdaşlıq və məsləhətləşmələrin aparılması.
2
2.2. Platforma fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq:
2.2.1. Hökumət, vətəndaş cəmiyyəti və beynəlxalq təşkilatlarla müzakirələr aparır;
2.2.2. Konfranslar təşkil edir, təkliflər və hesabatlarla çıxış edir;
2.2.3. Yerli və beynəlxaq təşkilatlarda təmsil olunur, tədbirlərdə iştirak edir;
2.2.4. Fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq digər fəaliyyətləri həyata keçirir.

3. Platformada üzvlük

3.1. Platformada üzvlük açıqdır. Bu təşəbbüsü dəstəkləyən vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları, parlament
və hökumət nümayəndələri Platformaya üzv ola bilər. Platformada üzvlük
könüllüdür. Platformanın bütün üzvləri bərabər hüquqlara malikdirlər və bərabər vəzifələr
daşıyırlar.
3.2. Platformanın üzvü olan təşkilatı Platformada onun rəhbəri və ya təşkilatın səlahiyyətli orqanının
onun adından çıxış etmək hüququ verilmiş nümayəndəsi təmsil edir.
3.3. Platformanın üzvlərinin aşağıdakı hüquqları vardır:
3.3.1. Platformanın idarəetmə orqanlarına seçmək, seçilmək, onun strukturlarında təmsil olunmaq;
3.3.2. Platformanın fəaliyyətində iştirak etmək, təklifllər vermək;
3.3.3. Platformanın və onun idarəetmə orqanlarının fəaliyyəti barədə məlumat almaq;
3.3.4. Platformanın fəaliyyəti ilə bağlı digər hüquqları həyata keçirmək.
3.4. Platformanın üzvləri aşağıdakı vəzifələri daşıyırlar:
3.4.1. Platformanın Əsasnaməsinə əməl emək, onun seçkili orqanlarının qərarlarına hörmətlə
yanaşmaq və ona əməl etmək;
3.4.2. Platformanın nüfuzuna xələl gətirən hərəkətlərə yol verməmək, etik davranış qaydalarına əməl
etmək;
3.4.3. Platformadakı fəaliyyətindən sui-istifadə etməmək və siyasi məqsədlər üçün istifadə etməmək;
3.5. Platformanın üzvü bu Əsasnamənin 3.4.1., 3.4.2. və 3.4.3.-cü bəndlərində nəzərdə tutulan
əməllərə yol verdikdə onun barəsində Təftiş Qrupunun Rəyi əsasında aşağıdakı intizam tənbeh
tədbirlərindən biri tətbiq edilir:
3.5.1. Xəbərdarlıq;
3.5.2. Platformada üzvlüyün dayandırılması;
3.5.3. Platforma üzvlüyündən xaric etmə.
3.6. Platforma üzvü ardıcıl olaraq 2 dəfədən çox üzürsüz səbəbdən Platformanın iclaslarında iştirak
etmədikdə Platforma üzvlüyündən xaric edilə bilər.
3.7. Platformanın üzvü “Platforma üzvlüyündən xaric etmə” barədə qərardan Platformanın Təftiş
Qrupuna və məhkəməyə şikayət verə bilər.

4. Platformanın idarə olunması

4.1. Platforma öz fəaliyyətini bir qayda olaraq iclaslar formasında həyata keçirir. İclaslarda aşağıdakı
məsələlər üzrə qərarlar qəbul edilir. 
4.1.1. Platformanın Əsasnaməsinin qəbulu və ona dəyişikliklər edilməsi;
4.1.2. Platformanın cari fəaliyyət istiqamətlərinin müəyyən edilməsi;
4.1.3. Platformanın əmlakının formalaşma və istifadə prinsiplərinin müəyyən edilməsi;
4.1.4. İdarə Heyəti formalaşdırılanadək Platformaya üzvlərin qəbul edilməsi və üzvlər barəsində
intizam tənbeh tədbirinin tətbiq edilməsi;
4.1.5.Platformanın İdarə Heyətinin, Koordinatorunun və Təftiş Qrupunun seçilməsi və onların illik
hesabatlarının təsdiq edilməsi;
4.1.6. Platformanın yenidən təşkili və ləğv edilməsi;
4.1.7. Platformada üzvlük haqqının müəyyən edilməsi;
4.1.8. Platformanın məqsədlərinə və fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun digər səlahiyyətlərin həyata
keçirilməsi.
4.2. Platformanın iclasları ayda bir dəfədən az olmayaraq Platformanın Koordinatoru tərəfindən
çağırılır. Platformanın iclası və onun gündəliyi barədə üzvlərə ən azı bir həftə əvvəl məlumat
verilir.
4.3. Platformanın növbədənkənar iclasları Platforma üzvlərinin 2/3 hissəsinin tələbi ilə Platformanın
Koordinatoru tərəfindən çağırılır. Platformanın növbədənkənar iclası və onun gündəliyi barədə
üzvlərə ən azı üç gün əvvəl məlumat verilir.
4.4. Platformanın iclasları yazılı qaydada protokollaşdırılır və tanış olmaları üçün elektron qaydada
üzvlər arasında yayılır.
4.5. Platformanın İdarə Heyəti:
4.5.1.Platformanın cari fəaliyyəti ilə bağlı məsələləri müzakirə edir və iş planını qəbul edir;
4.5.2.Platformanın məqsəd və fəaliyyətlərinə müvafiq işçi qrupları təşkil edir;
4.5.3.Platformaya üzv qəbul edir və üzvlər barəsində intizam tənbeh tədbiri tətbiq edir;
4.5.4. Platformanın iclaslarının müstəsna səlahiyyətlərinə aid olmayan digər səlahiyyətləri həyata
keçirir.
4.6. İdarə Heyətinin iclasları yazılı qaydada protokollaşdırılır və tanış olmaları üçün elektron
qaydada İdarə Heyəti üzvlərinə göndərilir.
4.7. Platformanın iclasları və Platformanın İdarə Heyətinin iclasları üzvlərin yarısı iştirak etdikdə
səlahiyyətlidir və qərarlar iştirak edənlərin yarıdan çoxunun səs çoxluğu ilə qəbul edilir.
4.8. Platformanın fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi Platformanın Koordinatoru tərəfindən həyata
keçirilir.
4.9. Platformanın Koordinatoru:
4.9.1.Platformanı təmsil edir və onun adından çıxış edir;
4.9.2.Platformanın fəaliyyətini əlaqələndirir, bu Əsasnamənin 2.2. bəndi ilə müəyyən edilən
fəaliyyətlərin həyata keçirilməsini və bu Əsasnamənin 6.2. bəndinə əsasən yaradılan
Platformanın struktur bölmələri və digər qurumların fəaliyyətini təmin və təşkil edir;
4.9.3.Platformaya daxil olan müraciətləri araşdırır və cavablandırır;
4.9.4. Platformanın və Platformanın İdarə Heyətinin iclalarını təşkil edir və iclaslara sədrlik edir;
4
4.9.5.Platformanın fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təklifləri Platformaya təqdim edir;
4.9.6.Platformanın qəbul etdiyi qərarların icrası ilə əlaqədar müvafiq tədbirlər görür;
4.9.7.Platformanın fəaliyyəti barədə hesabatlar hazırlayır.
4.10. Platformanın Koordinatorunun, Təftiş Qrupunun və İdarə Heyətinin səlahiyyət müddəti üç ildr.
4.11. Platformanın və Platforma üzvlərinin fəaliyyətlərinin Platformanın Əsasnaməsinə uyğun
olmasına, habelə Platformanın maliyyə fəaliyyətinə nəzarəti Platformanın Təftiş Qrupu həyata
keçirir.
4.12. Platformanın Idarə Heyətinin və Təftiş Qrupunun say tərkibi Platformann iclası tərəfindən
müəyyən edilir.
4.13. Platformanın İdarə Heyəti Platforma üzvlərinin sayı əllidən çox olduqda formalaşdırılır. Bu
halda Platformanın iclasları üç ayda bir dəfədən az olmayaraq keçirilir.

5. Yekun müddəalar

5.1. Platformanın fəаliyyəti qrаntlаr, iаnələr, üzvlük haqları və qanunla qadağan edilməyən digər
vəsaitlər (tехniki vаsitələr, yеr və sаir) hеsаbınа mаliyyələşdirilir.
5.2. Bu Əsasnaməyə dəyişikliklər, Platformanın fəaliyyətinə xitam verilməsi, Platforma üzvlüyünə
qəbul və üzvlükdən xaric etmə barədə qərarlar Platforma üzvlərinin yarıdan çox səs çoxluğu ilə
qəbul edilir.
5.3. Platformanın iclaslarında işçi qaydada Platformanın struktur bölmələri və digər qurumları
yaradıla bilər.
5.4. Platformanın fəaliyyətinə xitam verilməsi qanunvericiliyə uyğun olaraq həyata keçirilir.
İlham Əliyev 5 nəfərə general rütbəsi verdi - siyahı-yenilənib
Robert Köçəryan məhkəmədə Surət Hüseynovun qiyamından danışdı
Ali məktəblərə plan yerlərinin 11 faizi boş qalıb
Bu il Azərbaycanda 29 292 nəfər dünyasını dəyişib
Avqustun 17-ə hava proqnozu
Xəbər lenti
17/08/2018 [00:58]:
İlham Əliyev 5 nəfərə general rütbəsi verdi - siyahı-yenilənib
16/08/2018 [23:34]:
Robert Köçəryan məhkəmədə Surət Hüseynovun qiyamından danışdı
16/08/2018 [22:32]:
Ali məktəblərə plan yerlərinin 11 faizi boş qalıb
16/08/2018 [21:28]:
Bu il Azərbaycanda 29 292 nəfər dünyasını dəyişib
16/08/2018 [20:24]:
Avqustun 17-ə hava proqnozu
16/08/2018 [19:38]:
Bu gün “Qarabağ”ın Avroliqadakı rəqibi müəyyənləşəcək
16/08/2018 [18:31]:
2018-2019-cu dərs ilinin prioritet fəaliyyət istiqamətləri müəyyənləşdi
16/08/2018 [17:29]:
Putin Paşinyanla hansı mövzularda müzakirə aparıb? – Kreml açıqladı
16/08/2018 [16:34]:
DİM eksperti məhkəməyə verəcək
16/08/2018 [15:33]:
Azərbaycanda minik avtomobillərinin istehsalı artıb
16/08/2018 [14:24]:
İsveçrə Məhkəməsi: Gülnarə Kərimovanın 800 milyon dolları Özbəkistana qaytarılacaq
16/08/2018 [13:40]:
Azərbaycanda qızıl ucuzlaşdı
16/08/2018 [12:37]:
Zabit Səmədov fransız rəqibi ilə növbəti döyüşünə çıxacaq
16/08/2018 [11:49]:
"Bakcell"dən abunəçilərin işini asanlaşdıran daha bir yenilik
16/08/2018 [11:48]:
NATO generalından xəbərdarlıq- Rusiya ilə müharibə fəlakət olacaq
16/08/2018 [10:59]:
Azərbaycan millisi İsveçi məğlub etdi
16/08/2018 [10:02]:
ABŞ İlqar Məmmədovun azadlığa buraxılmasını alqışlayır
16/08/2018 [00:04]:
Kəmaləddin Heydərovun general qohumuna rəsmi ittiham elan edildi
15/08/2018 [23:41]:
Magistraturaya qəbul planının 25 faizi boş qaldı
15/08/2018 [22:29]:
Azərbaycan ötən il də Gürcüstana ən çox yatırım edən ölkə olub
15/08/2018 [21:37]:
Ruhani: ABŞ Xəzərdə hərbi baza açmaq istəyirdi, qarşısını aldıq...
15/08/2018 [20:32]:
Ali təhsil müəssisələrinə qəbulun nəticələri gün ərzində açıqlanacaq
15/08/2018 [19:29]:
Ərdoğanın mətbuat katibi: ABŞ Türkiyəni bir rahibə dəyişdi
15/08/2018 [18:41]:
Bakı-Tbilisi-Bakı aviareysləri bərpa edilir
15/08/2018 [18:02]:
İTV-dən 120 nəfər işdən çıxarıldı - aralarında departament direktoru da var
Bütün xəbərlər...
Həftənin ən çox oxunanları
İlham Əliyevin kürəkəninə vəzifə verildi - rəsmi
Türkiyədə yeni dollar şoku
Kəmaləddin Heydərovun general qohumuna rəsmi ittiham elan edildi
Sabiq nazirin qaynı işdən çıxarıldı - yeni təyinatlar
Gədəbəy böyük fəlakət astanasında – Nazirlik böyük ekoloji cinayətin üstünü açdı - FOTOLAR
Mərkəzi Bank dolların məzənnəsi barədə
İlham Əliyev 5 sərəncam, 2 fərman imzaladı - yenilənib
Ərdoğan: ABŞ Türkiyəni kürəyindən vurdu!
İlham Əliyev sərəncam imzaladı
Bakıda mağazaya basqın: xəsarət alan var
İstiqlal.az-ın arxivi
"İstiqlal.az"
Xəbər Portalı
e-mail: istiqlal.mmc@gmail.com
Copyright©2013 "İstiqlal.az" MMC
Materiallardan istifadə zamanı
www.istiqlal.az saytına
istinad zəruridir
X

Bəyənin və "İstiqlal.az"-ı Facebook lovhənizdən izləyin